Amplified Amplitude Estimation: Exploiting Prior Knowledge to Improve Estimates of Expectation Values

08/13/2024, 9:10am-9:30am
Presenter:

Sophia Simon, Matthias Degroote, Nikolaj Moll, Raffaele Santagati, Michael Streif and Nathan Wiebe