Efficient Optimal Control of Open Quantum Systems

08/13/2024, 11:40am-12:00pm
Presenter: Xiantao Li

Wenhao He, Tongyang Li, Xiantao Li, Zecheng Li, Chunhao Wang and Ke Wang